Vi är stolta att presentera Birgitta Govén som talare på #sbdagarna2019

Färdplanen för hållbart byggande – en bra bit på väg! Arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor är i full gång och fler företag, organisationer och kommuner vill vara med i arbetet. När hela värdekedjan samlas för att anta utmaningen att arbeta tillsammans för klimatneutralitet och hållbart byggande finns…

Läs mer

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

 Vi är stolta att presentera Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi som talare på #sbdagarna2019 Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige Presentationen använder geografiska metoder för att analyser olika faktorer som påverkar småhuspriser. Faktorer som studeras är investeringar i kollektivtrafik, arkitektur och närhet till unika och fastigheter. Alla exempel från…

Läs mer

Matens klimatpåverkan på #sbdagarna2019

Under årets Samhällsbyggnadsdagar fokuserar vi extra mycket på att minska konferensens klimatpåverkan. Då maten vi äter och slänger har en stor påverkan har vi i år valt att endast servera vegetarisk samt att påminna om hur viktigt det är att inte slänga mat. En vegetarisk rätt i genomsnitt har hälften så stor klimatpåverkan som en…

Läs mer

Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Björn Bergstrand, hållbarhetschef och Senior Investor…

Läs mer

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH – talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors…

Läs mer

Lär känna huvudtalaren – Jonas Lindström

Vem är Jonas Lindström? Jag heter Jonas Lindström och är sociolog och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. Jag har i många år forskat och undervisat om hur vi ska förstå staden utifrån både rumsliga och tidsmässiga aspekter och hur detta påverkar våra uppfattningar om såväl staden som helhet som dess olika områden och…

Läs mer

4 snabba med huvudtalaren – Alexander Ståhle

1: Berätta lite kort om dig själv Stadsbyggnadsforskare på KTH och vd på analysföretaget Spacescape. Tidigare houseproducent och nu pappa i innerstan med två barn och utan bil.   2: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna Jag ska prata om de trender som kommer att förändra framtidens städer och gator. Jag kommer att visa…

Läs mer

Vi presenterar stolt Thomas Betong som utställare under #SBdagarna2019

Vi är jätteglada över att kunna presentera Thomas Betong som utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Under SBdagarna kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter.På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Som…

Läs mer

Johan Norén talar på #sbdagarna2019

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Läs mer

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019 Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för hur väl vi lyckas med ambitionen att skapa goda stadsmiljöer. Hur hanterar vi detta omistliga färdsätt i framtidens städer där ett automatiserat och digitaliserat resande kan vara ett fullbordat faktum? David arbetar som trafikplanerare och utredare på…

Läs mer

Samhällsbyggarna klimatkompenserar #sbdagarna2019!

Samhällsbyggarna klimatkompenserar för Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober 2019. Som deltagare kan du också klimatkompensera för din resa till konferensen exempelvis genom Zeromission eller Vi-skogen. Vi vill underlätta för dig som deltagare att resa klimatsmart till #sbdagarna och håller dem därför på Stockholm Waterfront Congress Centre, ett Green key märkt konferenscenter. Det är nära till tåg,…

Läs mer

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

Christina Gustafsson, gästforskare från KTH​ talar på Samhällsbyggnadsdagarna! Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel…

Läs mer

Malin Löfsjögård talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen förra året. Betonginitiativet består av en rad aktörer som…

Läs mer

Vi är glada att presentera Christoffer Börjesson som huvudtalare på #sbdagarna2019

Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag bygger hus, erbjuder transport och hanterar allt…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Nils Styf, vd Hemsö som talare på #sbdagarna2019

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö? Skolan står inför stora utmaningar, med brist på både bra skolmiljöer och lärare. Den främsta anledningen till att lärare lämnar yrket är arbetsmiljön. Regeringen, kommuner, fastighetsägare, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för bättre skolmiljöer. Hemsöhjälper Sveriges kommuner att skapa den sociala infrastruktur…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Carl-Johan Engström som talare på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Bostadsbristen med tilltagande trångboddhet och hemlöshet förvärras av en stor befolkningsökning. Problemen skärps med växande behov av anpassade bostäder till äldre och med unga som behöver flytta till studieorter, bilda hushåll eller ta arbete på annan ort. Sverige har länge saknat en bostadspolitik…

Läs mer

Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer

Rickard Hellemar & Klas Bergström tlar på #sbdagarna2019 I högexploaterade miljöer ställs särskilda krav på bland annat fastighetsbildningen. Så här tänkte vi – och hur våra tankar synkroniserar med gällande lagstiftning och vad vi identifierar lagstiftaren behöver fundera kring. Rickard är senior projektutvecklare med fokus på fastighetsbildning och fastighetsrätt. Stöttar i transaktionsprocesser med fokus på…

Läs mer

Ägarlägenheter, flipp eller flopp?

Specialister inom analys, fastighetsrätt, värdering, transaktion och förvaltning ger sin syn på hur ”radhus på höjden” fungerar i dag och vad det kan innebära för framtiden.En analys över samtliga ägarlägenhetsprojekt som genomförts i Sverige presenteras, och berör frågor som:Var byggs det och varför, Vem köper ägarlägenheter, Vilka är alternativen för finansiering och förvaltning, Hur ser…

Läs mer

CoClass – Nyckeln till effektivisering

Vi är stolta att presentera Mikael Malmkvist som talare på Samhällsbyggnadsdagarna Mikael arbetar som produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst. Mitt arbete handlar om att utveckla klassifikationssystemet CoClass så att det bidrar till en effektivare samhällsbyggnadssektor. Jag är även engagerad inom buildingSMART där jag bland annat sitter i styrelsen för buildingSMART Nordic och i BIM…

Läs mer

Gitte Grove Poulsen talar på #sbdagarna2019

Resilienta samhällen: Så har vi gjort Vejle resilient Urban Resiliens definieras som städers och kommuners förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet vid påfrestningar, oavsett om dessa är plötsliga och chockartade eller kroniska och långsamt framväxande. Städer och regioner ställs inför många utmaningar från klimatförändringar, urbanisering, åldrande städer och snabba omvälvande teknologiskiften, som alla måste hanteras samtidigt.…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Carolina Gustavsson som talare på #SBdagarna2019

Carolina Gustavsson är Advokat och delägare, Landahl advokatbyrå. Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt…

Läs mer

Vi är glada att presentera Karin Kjellson som talare på #sbdagarna2019

Mo-Bo: Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet? Mo-Bo är ett innovationsprojekt inom Viable Cities som utforskar just detta. Tester visar att klimatpåverkan kan minskas i både bygg- och driftskede, lokala ekosystemtjänster kan bli avsevärt bättre och byggkostnader kan sparas in.…

Läs mer

Vi behöver ta ner social hållbarhet på jorden – Helena Klintström talar på #sbdagarna2019

Hur utnyttjar vi stadsutvecklingen för att skapa social hållbarhet? Stadsutveckling är ett starkt verktyg för att skapa social hållbarhet, och som kommun är markanvisningstävlingar ett av de starkaste verktygen för att styra mot social hållbarhet. Men görs det på rätt sätt? WSP har undersökt hur social hållbarhet hanterats i markanvisningstävlingar över landet och hittar både…

Läs mer

Magnus Qvant talar om – Hur bygger vi resilienta samhällen på #sbdagarna2019

Today Magnus Qvant holds the position, since 2010, as General Secretary of the Resilient Regions Association, a public-private collaborative organization for resilient cities and regions. Magnus is also co-founder of Nordic Urban Resilience Institute. Magnus Qvant has 20 years experience in training and practice in civil security and emergency management, both nationally and internationally. He…

Läs mer

Anna Denell talar på #sbdagar2019

Miljcertifiering av byggnader – värdeskapande eller missvisande Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets…

Läs mer

David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet. Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar? David är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt från det privata näringslivet med…

Läs mer

Ingrid Svetoft talar på #sbdagarna2019

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser En sammanfattning och presentation av följeforskning från tre storskaliga Case. Där projekt med olika inriktning beskrivs för att ge inspiration till vad som är möjligt att producera i samverkan. Att bättre utnyttja tillgängliga resurser som tid, pengar och kunskap kräver utrymme för…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i rådet för hållbara städer som talare på #sbdagarna2019

Arkitektur och samhällsutmaningar Vi står inför en rad stora samhällsutmaningar som bostadsbrist, segregation och klimatförändringar. Hur vi bygger och organiserar våra städer påverkar oss människor och vår miljö. Politik för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer utgör regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer berättar om…

Läs mer

Digital samhällsbyggnadsprocess – nationell åtkomst till all geodata för alla aktörer

Vi är stolta att presentera Malin Klintborg som talare på Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Lyssna till Lantmäteriets slutrapport och förslag på lösning för hur nationell åtkomst till all geodata i samhällsbyggnadsprocessen, för alla aktörer ska kunna uppnås. Malin är uppdragsledare för Lantmäteriets regeringsuppdrag Smartare samhällsbyggnadsprocess, ett uppdrag med mer än 300 inblandade aktörer.

Läs mer

Anette Frumerie medverkar i VD panel om framtidens bostadsmarknad på #sbdagarna2019

Framtidens bostadsmarknad Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är framtidens boende. Men vad kan vi säga om framtidens bostadsmarknad? Hör VD-panelen tala om bostadsmarknaden idag och imorgon! Anette har jobbat i branschen i 25 år, 17 år på JM (medlem i koncernledningen) och ett par år på Skanska. På Besqab sedan 2012 Besqab börsnoterades 2014 (under Anettes…

Läs mer

Ta cykeln till #sbdagarna2019

Ta cykeln till Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019! Vi har ordnat med riktigt mycket plats för cykelparkering för att göra Samhällsbyggnadsdagarna ännu mer hållbara. Kommer finnas möjlighet till cykelreparation båda dagarna mellan 8 och 12 #sbdagarna2019 #hållbarhet #cykla   Photo by Erik Witsoe on Unsplash

Läs mer

Hur kundresor och robotar hjälper oss att möta framtiden

Maria Petrusson och Max Lokrantz talar på Samhällsbyggnadsdagarna! För att Lantmäteriet ska klara sitt uppdrag inom fastighetsbildning pågår ett antal aktiviteter, bl.a. utveckling av AI-robotar, ett förändrat arbetssätt, kundresor och nya sätt att följa upp verksamheten. Maria är digital strateg med flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning. Har som utvecklingschef ansvar för att driva digital…

Läs mer

Samhällsbyggnadsdagarna serverar vegetariskt på hela eventet

I år blir vi ännu mer hållbara på Samhällsbyggnadsdagarna! Vi kommer fokusera på flera olika områden som påverkar miljö, klimat, människa och samhälle! Ett exempel är att vi kommer att servera vegetarisk mat på hela eventet! #sbdagarna2019 #hållbarhet #vegetariskt #sbdagarna Photo by Kim Daniels on Unsplash

Läs mer

Bo-Lennart Nelldal talar på Samhällsbyggnadsdagarna!

30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet? Det är nu 30 år sedan 1988 års trafikpolitiska beslut fattades och det är 30 år till 2050 då klimatmålen ska nås. Då som nu var det en målsättning att järnvägen skulle spela en större roll på transportmarknaden. Även om…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Ivana Kildsgaard som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Hållbart boende 2030 & beyond Kraven på hållbart boende växer och blir allt mer komplexa. Vi jobbar med allt från klimatneutralitet och resurseffektivitet till normkritik och välmående i en allt mer digital värld. Hur säkerställer vi att husen som vi bygger idag är och förblir hållbara och resilienta under en lång tid framöver? Hur kan…

Läs mer

Anmälan öppen till Mary Juuselas wokshop under #sbdagarna2019

Det välmående samhället börjar med DIG! År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Linda Sabel som talare på #sbdagarna2019

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid Presentation av en doktorsavhandling som undersöker möjligheten att liberalisera regelverket som styr markens indelning i fastigheter. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att låta fastighetsägarna själva avgöra om en fastighet är lämplig för sitt ändamål? Vad är mest effektivt, att inskränka avtalsfriheten så att fastighetsbildning där fastighetsägarna är överens…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Nina Borgström som talare på #sbdagarna2019

När tillit och utvärdering får stå i centrum En samskapande stund kring utmaningar i samhällsbyggnadsprocessen och en drömprocess där digitala lösningar, affärsmodeller samt ledarskap bidrar till ett värdebaserat slutresultat. Tänk er en drömprocess där konkretiserade värden hålls levande och verifieras under processen och utvärderas i den byggda miljön. Välkomna att inspireras av och bidra till…

Läs mer

Vem blir årets Samhällsbyggare 2019?

Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning & utveckling Undervisning Hållbarhet Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser Främjande av…

Läs mer

I senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden diskuterar John Mellkvist åldersim

John arbetar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, med en lång bakgrund inom kommunikation. Han har sedan ett par år satt fokus på åldersfrågor – för att minska ålderismen, förbättra attityderna till- och öka insikterna om människans förmågor genom hela livet. Han har på olika vis lyft ämnet i medierna, som gäst i TV4:s…

Läs mer

I avsnitt 8 av samhällsbyggarpodden möter vi Magnus Meyer, vd för WSP

I avsnitt 8 av Samhällsbyggarpodden möter vi Magnus Meyer Magnus Meyer är VD för WSP Europe och WSP Sverige. Var tidigare VD för Tengbomgruppen och haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Styrelseledamot i Bygg-Fast, Slättö och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och…

Läs mer

Vi är glada att presentera Andreas Kristoffersson som talare på #sbdagarna2019

Aktivitetsbaserad skola – framtidens lärmiljö? Andreas Kristoffersson är inredningsdesigner och arbetar med bland annat med koncept, utformning och gestaltning av byggnader och interiörer. Andreas är uppdragsansvarig och teamledare för Inredning på Archus Västeråskontor. Den stora omställning som skett på kontorssidan är nu på väg att implementeras i skolan. Klassrum byts ut mot hemvister och aktivitetsbaserade…

Läs mer

Programblad #sbdagarna2019

Tjohoo nu börjar programmet inför Samhällsbyggnadsdagarna 2019 ta form! Programmet uppdateras regelbundet fram till 1-2 oktober 2019 programblad-sb2019  

Läs mer

Vi är stolta att presentera Ditte Lysgaard Vind som huvudtalare på #sbdagarna2019

Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp över 50 år än andra…

Läs mer

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid!

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbarframtid Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp…

Läs mer

Samhällsbyggarchef får 60 000 kr på #sbdagarna2019

Nu är det klart att det nya Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald delas ut under Samhällsbyggardagarna 1–2 oktober i Stockholm. Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald knyts till juryn som ska utse årets stipendiat. Stipendiet kan sökas av de 17 000 chefer som finns i alla delar av samhällsbyggnadssektorn och är medlemmar i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Monika Albertsson som talare på #sbdagarna2019

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara? Bostadsanpassning kostar samhället stora summor varje år, så även i nybyggda lägenheter som ska vara tillgängliga redan från början. En onödig kostnad. Kravet på att en bostad ska kunna användas i livets alla skeden, också när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning, står i lagstiftningen. Idag krymps lägenhetsytan i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Pia Sandvik som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Staden som testbädd Pia Sandvik, vd för RISE Research Institutes of Sweden, är född i Ludvika och utbildad civilingenjör vid Linköpings universitet. Pia Sandvik är teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik och har tidigare bland annat arbetat som rektor vid Luleå tekniska universitet och som vd för Länsförsäkringar Jämtland. Pia Sandvik är vice ordförande i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Kajsa Hessel & Natali Phalén som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Så bygger vi bort korruptionen – Ett seminarium om affärsetik i samhällsbyggnadssektorn baserat på en undersökning med 6 000 chefer verksamma i sektorn Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd och lång erfarenhet av roller som chef och vd. Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor, tidigare advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med…

Läs mer

Michael Strömgren talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Läs mer

Olli Kytömäki talar om – Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective på #sbdagarna2019

Olli is a doctoral student at the KTH school of Architecture and Built Environment. His research focuses on organizational and managerial questions related to digitalization of built environment.   Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Anders Elvinsson som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Utländska investerare driver marknaden framåt Trender och nyligen genomförda affär Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonom vid Handelshögskolan…

Läs mer

Linda Kjällen – Certifieringschef SGBC talar på #sbdagarna2019

Linda Kjällén är certifieringschef på Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council. Hur anpassar vi det befintliga byggnadsbeståndet till att bli mer hållbart? Den svenska bygg- och fastighetsbranschen har kommit långt i arbetet med att bygga hållbart vid nyproduktion, men för att nå miljömålen måste vi även jobba med befintliga byggnader. Det…

Läs mer

Köp din Biljett till #sbdagarna2019 idag och få Dubbel rabatt!

Köp din biljett idag och få både early bird-pris och medlemsrabatt! Just nu är det dubbel rabatt för medlemmar med medlemsrabatt och earlybird – för att få medlemsrabatt fyller du i personnummer där det står enter “promotional code” på sbdagarna.se köp biljetter      

Läs mer

Hjälp en student till #sbdagarna2019

Vill ni vara med och sponsra en student till Samhällsbyggnadsdagarna 2019?  Inför Samhällsbyggnadsdagarna 2019 söker vi företag som kan sponsra studenter. Detta är en unik chans för ditt företag att få marknadsföring och samtidigt möta studenter och introducera dessa till just Er!   Vill ditt företag sponsra? Mejla oss på info@samhallsbyggarna.org 

Läs mer

Vi är stolta att presentera Alexander Ståhle som huvudtalare på #sbdagarna2019

Vi är glada att presentera Alexander Ståhle som en av huvudtalarna på Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape.

Läs mer

Moa Andersson & Erik Normark från Boinstitutet talar på #sbdagarna2019

Hur vill generation Z bo – och varför? Sverige behöver 800 000 fler hem för att lösa bostadsbehovet till 2030, en tuff utmaning som väcker frågan om det byggs bostäder som framtidens bostadskonsumenter vill ha och har råd med? Mellan 4 oktober och 29 november 2018 lät Boinstitutet Ungdomsbarometern fråga tretusen unga mellan 15 och…

Läs mer

Vi kan stolt presentera alla moderatorer till #sbdagarna2019

Vi är glada att presentera alla moderatorer till Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Spår Huvudspår: Julia Bendelin A: Vår digitala framtid Carl Kristoffersson Christoffer Börjesson B: Fastighetsvärdering Marie Bucht Hans Lind C: Infrastruktur Stefan Engdahl Stefan Lindsköld D: Hållbar samhällsutveckling Agneta Persson Peter Lindberg   E: Hållbart byggande Helena Tellberg Tomas Alsmarker   F: Framtidens boende Julia Matwinska Lennart…

Läs mer

Kim Örtenblad & Olof Evers från region Stockholm talar på #sbdagarna2019

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv Presentationen inleds med en kort bakgrund om regionplanering och regionplaneringens roll. Därefter går vi in på de långsiktiga demografiska förutsättningarna för regionen samt vilket behov av bostadstillskott det genererar. Befolkningsutvecklingen, människors rörlighet på bostadsmarknaden och befintligt bostadsbestånd har betydelse för vilka bostäder vi behöver komplettera med. Detta avser vi problematisera…

Läs mer

Workshop – Det välmående samhället börjar med dig med Mary Juusela

En världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas workshops om integration, identitet och fördomar. Om vad som gör att människor hamnar utanför och hur det påverkar individens hälsa och potential. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra. Hennes Lika Olika-metod används inom värdegrundsarbete…

Läs mer

Vi är glada att presentera Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam Beyer från COLIVE som talare #sbdagarna2019

Coliving är framtidens boendeform ”Fram till år 2030 kommer 3 miljarder människor, eller 40% av jordens befolkning, att behöva en ny bostad. Våra bostäder kommer inte att kunna se ut som de har gjort det senaste århundradet. Vi måste börja tänka yt-effektivt, energisnålt och kostnadsriktigt. Coliving är en del i att kunna komma tillrätta med…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Jonas Lindström som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Samhällsbyggnad och segregation Det talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget. Jonas Lindström är filosofie…

Läs mer

Vi presenterar Martin Rudberg som talare på #sbdagarna2019

Nu kopplar vi upp byggplatserna Martin Rudberg är innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, och leder en grupp vid Linköpings universitets campus i Norrköping som forskar och undervisar inom bygglogistik. Martins forskningsintresse rör framför allt industrialisering, digitalisering och supply chain management inom byggandet, och som en del av detta är Martin projektledare för…

Läs mer

Vi presenterar Agnieszka Zalejska Jonsson som talare på #sbdagarna2019

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling…

Läs mer

Vi presenterar stolt Mary Juusela som en av huvudtalarna på #sbdagarna2019

Det välmående samhället börjar med dig År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Well Fastigheter som partner till #sbdagarna2019

Vi är glada och stolta att presentera Well Fastigheter som partner till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Well Fastigheter grundades 2010 med visionen att skapa unikt designade, klimatsmarta bostäder där arkitektur och teknik gifts samman på ett estetiskt, attraktivt och hållbart sätt.  Unikt designade bostäder med väl utvalda naturliga material av högsta kvalitet – det går som…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Restate som utställare till #sbdagarna2019

Vi är stolta och glada att presentera Restate som utställare till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Störts på ombildningar i landet! Vi är stolta över att vara störst i Sverige på ombildningar och att ha genomfört var tredje ombildning i landet. Våra främsta verksamhetsområden utöver ombildningar är rådgivning vid nyproduktion av bostadsrätter, fastighetsförvaltning, förmedling av hyresfastigheter och…

Läs mer

Vi kan stolt presentera tidskriften Betong som mediepartner till #sbdagarna2019

Vi är stolta och glada att presentera tidskriften Betong som mediepartner till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Tidskriften Betong – den kreativa byggtidskriften Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer nu med sex nummer per år.…

Läs mer

I avsnitt 7 av Samhällsbyggarpodden möter vi Filip Elland – hållbarhetschef på Castellum

Filip är i grund och bottencivilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad utbildad på Lunds Tekniska Högskola. Filip ser mig själv som en envis problemlösare som tycker om att leda förändringsarbete och tror det drivet tillsammans med engagemanget för hållbarhetsfrågor är det som lett honom till den roll han har idag som hållbarhetschef. Idag arbetar Filip strategiskt…

Läs mer

HSB hjälper en student till till #sbdagarna2019

Vi kan stolt presentera HSB som studentsponsor till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Swedbank) erbjuder också Sveriges största bosparande* vilket kan ge möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter…

Läs mer

Optimal hjälper en student till till #sbdagarna2019

Vi kan stolt presentera Optimal som studentsponsor till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Optimal Fastighetsutveckling! Vi är Optimal och vi är experter på att utveckla stadsmiljöer. Vi vet att en stadsdel behöver något extra för att skapa en verkligt dynamisk och gynnsam miljö. Den behöver vara levande, attraktiv och välskött. Den behöver en handel som är synlig,…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Specialfastigheter som partner till #sbdagarna2019

Vi kan stolt presentera Specialfastigheter som partner till Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Specialfastigheters ambition är att vara det fastighetsbolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer. Att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar är en självklar del av vår verksamhet och återfinns i våra kärnvärden Säkerhet, Närhet, Långsiktighet…

Läs mer

Fastpartner hjälper en student till Samhällsbyggnadsdagarna!

Vi på Samhällsbyggarna är stolta att presentera Fastpertner som studentsponsor till Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Vi äger förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och är en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Hos oss är rätt kompetens är av största betydelse för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamhet och fastigheter. Fastpartners tre kärnvärden gäller i lika hög grad…

Läs mer

Du har väl inte missat Samhällsbyggarpodden?

Samhällsbyggarpodden undersöker, genom intervjuer med yrekesverksamma, vad de olika titlarna i fastighets- och samhällsbyggarbranschen betyder i praktiken samt belyser aktuella utmaningar och möjligheter. I säsong 3 får vi följa bland annat Andreas Gyllenhammar, Kajsa Lindström, Adam Mohammadi och många fler! Podcasten görs av Vilhelm Nord i samarbete med Samhällsbyggarna.se. Lyssna här!  

Läs mer

I avsnitt 5 av Samhällsbyggarpodden möter vi Adam Mohammadi från BIM-podden

Bakom nystartade BIM-podden står Adam Mohammadi, byggnadsingenjör och BIM-ledare aktiv i Stockholmsregionen. Han brinner för att sprida kunskap om BIM och vill med podden öppna upp för kunskapsutbyte och diskussioner. Podden är också ett bevis på att det går att bryta utanförskap och en destruktiv livsstil. Adam Mohammadi menar att BIM, Byggnadsinformationsmodellering, är framtiden och…

Läs mer

Samhällsbyggarpodden avsnitt 4 säsong 3 – Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco

Andreas Gyllenhammar är hållbarhetschef på Sweco och har i egenskap av näringslivsrepresentant varit med på FN-toppmötena kring hållbarhet och klimat. Ta del av Andreas omvärldsanalys och strategiska insikter i hur moderna företag arbetar med hållbarhet och vilka trender han tror kommer vara avgörande de kommande åren. Andreas Gyllenhammar är miljöforskaren som blev hållbarhetsstrateg. Med många…

Läs mer

Möt Kajsa Lindström i senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden

Kajsa är medgrundare till Beteendelabbet, Sveriges första beteendebyrå och en av huvudtalarna på Samhällsbyggnadsdagarna 2018. Kajsa berättar om psykologin bakom hur vi människor fattar beslut i vår vardag och varför vi ibland har svårt att gå från vilja till handling. Många gånger vill vi ju göra rätt för oss – men ändå gör vi det…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Julia Bendelin som moderator på #sbdagarna2019!

Julia är en mycket erfaren konferencier och är personlig med sin gotländska dialekt, humor, engagemang och energi. Hon har tidigare varit företagare, VD, arbetsgivare och reklambyråchef i snart 20 år och har under alla år varit en ofta anlitad moderator och konferencier, särskilt under Almedalsveckan och olika företagar- och tillväxtdagar. Efter 18 år i reklambranschen är…

Läs mer

Lyssna på Katrine Marçal avsnitt 2 av Samhällsbyggarpodden!

Katrine Marçal (tidigare Kielos) är journalist för Dagens Nyheter baserad i Storbritannien. Hennes bok Who Cooked Adam Smith’s Dinner? är översatt till sjutton språk och utsågs till en av årets böcker av tidningen The Guardian 2015. Katrine Marçal är en rutinerad moderator och föreläsare som leder paneldebatter och seminarier samt gör längre fördjupande intervjuer med…

Läs mer

BIM-podden från SBdagarna18 med VD Sara Haasmark som gäst!

Under Samhällsbyggnadsdagarna gästade vår VD Sara Haasmark BIM-podden med Adam Mohammadi i spetsen.   Avsnittet avhandlar allt från Saras egen yrkesbakgrund, Samhällsbyggarnas bakgrund, Samhällsbyggnadsdagarna, men även Samhällsbyggarnas och samhällsbyggarbranchens framtid. Ett mycket trevligt avsnitt som väcker större intresse för branchen!   Avsnittet med Sara hittar ni här Trevlig lyssning!

Läs mer

Samhällsbyggarpodden avsnitt 1 säsong 3 – Jennie Argerich, Stockholms stad

I säsongens första avsnitt möter vi Jennie Argerich som arbetar på exploaeringskontoret för Stockholms stad. Exploateringskontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Jennie är bland annat projektledare för utvecklingsprojekt inom social hållbarhet och jämställdhet. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden och i…

Läs mer

Teaser! Samhällsbyggarpodden säsong 3

Nu är det hög tid att sjösätta årets säsong av samhällsbyggarpodden! Säsongen kommer att dra igång med första avsnittet på torsdagen den 25 oktober och sedan varannan vecka framöver. Denna säsong innehåller många intressanta och inspirerande samtal med angenäma gäster från samhällsbyggnadsdagarna. Lyssna på teasern för att få en känsla för vad som komma skall…

Läs mer

Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019 på Stockholm Waterfront!

Samhällsbyggnadsdagarna 2019 – framtidens boende 1-2 oktober 2019  Stockholm Waterfront 7 programspår! 150 talare! Vår digitala framtid Fastighetsvärdering Infrastruktur Hållbar samhällsutveckling Framtidens boende Hållbart byggande Planer & Fastighetsjuridik   Samhällsbyggnadsdagarna 2019 Konferens 1 oktober Konferensens första dag på Stockholm Waterfront Congress Centre Middag 1 oktoberMiddag med prisutdelning och underhållning på Berns i Stockholm Konferens 2…

Läs mer

Presentationerna från SBdagarna är nu tillgängliga!

Samhällsbyggnadsdagarna är över för i år och vi blickar framåt mot 2019! Fram till dess ska ni inte behöva gå tomhänta, därför finns nu de föreläsningspresentationer som visades på dagarna tillgängligt i länken nedan.   http://www.samhallsbyggarna.org/sb-dagarna/sbdagarna-2018/presentationer-fraan-sbdagarna2018/

Läs mer

Intervju med Olof Johansson

 Berätta lite kort om dig själv Jag är en skåning som gick i exil och pluggade civilingenjör Samhällsbyggnad på KTH, med inräkning Bygg- och fastighetsekonomi, där jag började 2004. Jag har under min karriär jobbat mycket med förändringsarbete, nu senast inom Trafikverket men dessförinnan var jag bl.a. ansvarig för fusionen som bildade Samhällsbyggarna där Väg-…

Läs mer

Intervju med öppningstalaren Katrine Marçal!

 Berätta lite om dig själv  –Jag jobbar för Dagens Nyheter och är bosatt i en by på engelska landsbygden. Jag har skrivit en bok i feministisk ekonomi (Det enda könet) som är utgiven på 20 språk. Jag ägnar just nu mycket tid åt att renovera hus och trädgård. För Dagens Nyheter skriver jag krönikor, reportage…

Läs mer

Intervju med huvudtalaren Pernilla Johansson

  Pernilla är utbildad arkitekt och kontorschef på Okidoki arkitekter i Stockholm. Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna? -Vårt vinnande tävlingsbidrag för framtidens skola i Rinkeby. Förslaget handlar om hur skolan kan vara motorn i förändringsarbetet i en stadsdel.    Varför vann Okidokis förslag tävlingen om framtidens skola i Rinkeby? -Vårt tävlingsförslag träffade rakt i…

Läs mer

Kommentarer från sponsrad student #sbdagarna2016

– Jag blev sponsrad år 2016, under mitt första år som student på Stockholms universitet på Samhällspllnerarlinjen. Det var en fantastisk möjlighet att få delta på samhällsbyggnadsdagarna. Under två otroligt roliga dagar hann jag utöka mitt nätverk, träffa massor med spännande nya företag och lyssna på inspirerande talare. Dagarna öppnade verkligen upp mitt intresse för…

Läs mer

Intervju med Kajsa Lindström

 Berätta lite kort om du själv? Jag har sedan barnsben varit intresserad av design och innovation – men fick en väckarklocka när jag började på Beckmans designhögskola för 10 år sedan . Där och då jag insåg att; fasen, vi behöver inte fler ohållbara prylar i världen. Jag började då arbeta för hur man kunde…

Läs mer

Missa inte intervjun med huvudtalaren Magnys Meyer!

Vem är Magnus Meyer? -Jag är civ.ing. Väg och Vatten från KTH, och har även en Tekn. Lic. i Construction Management från KTH. Jag har jobbat många år i fastighetsbranschen innan jag 2005 blev VD för Tengbom. Sedan 2014 är jag VD för WSP i Sverige och Norden, och sedan ett knappt år även ansvarig…

Läs mer

Intervju med Niels Boye

 Niels är dansk och jobbar på Tillväxtverket i Malmö med att genomföra ett EU-program som täcker stora delar av Danmark, Sverige och Norge (INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrak). Samtidigt är jag kontaktperson i Sverige for URBACT-programmet som ger stöd för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling i Europa. Min roll som nationell kontaktpunkt för URBACT innebär bland…

Läs mer

Intervju med huvudtalaren Filip Elland

 Berätta lite om dig som person. -Jag är i grund och botten civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad utbildad på Lunds Tekniska Högskola. Jag ser mig själv som en envis problemlösare som tycker om att leda förändringsarbete och jag tror det drivet tillsammans med mitt engagemang för hållbarhetsfrågor som lett mig till den roll jag har…

Läs mer

#metoo intervju med huvudtalaren Cajsa Winge

Vem är Cajsa Winge? -Ja jag är kort och rätt kaxig. Född och uppvuxen på landet utanför Uppsala. Kom tidigt på att jag ville bli arkitekt, och tursamt nog kom jag in, på den nya skolan i Umeå. Mina främsta intressen är musik, språk och odling. Och arkitektur och jämställdhet såklart!    Vad ska du…

Läs mer

Avslutningsmiddag på Berns

SB-dagarna avslutas med en galamiddag på Berns den 2 oktober kl 19.00-00.00 Kvällen leds av konferenciern Julia Bendelin och gästas av Stand-up komikern Marika Carlsson. Under kvällen delas bland annat priset för “Årets Samhällsbyggare”, “Bästa Examensarbete” och “Clarence Moberg” ut. Det är ett utmärkt tillfälle att samtala och mingla med företag, föreläsare och andra deltagare.…

Läs mer

Intervju med huvudtalaren Andreas Gyllenhammar

Andreas har varit hållbarhetschef på Sweco sedan 2011 och arbetar med affärsutveckling av Swecos verksamhet. Arbetet omfattar omvärldsanalys, strategistöd i ledningen av bolaget samt att representera Sweco internationellt och nationellt i nätverk och processer där hållbarhet är bärande. Han sitter bland annat med i World Business Council for Sustainable Development samt deltar för näringslivets räkning vid FNs…

Läs mer

Vi presenterar stolt Sweden by Bike som utställare på #sbdagarna 2018

Det är verkligen roligt att presentera Sweden by bike som utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018 säger Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna. Sektorn för samhällsbyggnad samlas under två dagar av branschövergripande information, nätverk och kunskap, fortsätter Sara Haasmark. Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla, avslutar Sara.

Läs mer

Intervju med Huvudtalaren Maria Strandberg

   Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna? – Jag kommer att prata om hur unga kan inkluderas i stads- och bostadsplaneringsprocesser på ett sätt som ger dem verkligt inflytande. Jag kommer att utgå från hur jagvillhabostad.nu själva har arbetat i olika projekt och även ta upp vad vi ofta ser går fel när aktörer…

Läs mer

AW den 1 oktober #sbdagarna2018

För att alla ska få ut det mesta i nätverkningsväg under samhällsbyggnadsdagarna har vi i år valt att lägga en AW klockan 17:00 efter avslutade seminarier den första dagen. Här bjuds du som deltagare på konferensdagarna på 2 glas öl/vin eller alkoholfritt av oss och fantastiska möjligheter att nätverka på ett härligt och avslappnat sätt!…

Läs mer

BIMpodden gästar #sbdagarna2018

Ni har väl inte missat att Samhällsbyggnadsdagarna går av stapeln 1 oktober? Inte nog med att du får nätverka under två heldagar, du får också ta in nya lärdomar och får nya insikter i branschen med hjälp av våra  fantastiska talare, föreläsare och moderatorer. Varje år intervjuar Samhällsbyggarpodden huvudtalarna och det här året kommer vi…

Läs mer

Intervju med John Mellkvist

  John arbetar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, med en lång bakgrund inom kommunikation. Han har sedan ett och ett halvt år satt fokus på åldersfrågor – för att minska ålderismen, förbättra attityderna till- och öka insikterna om människans förmågor genom hela livet. Han har på olika vis lyft ämnet i medierna, som…

Läs mer

Ny partner – Fastpartner

Samhällsbyggarna presenterar stolt Fastpartner som vår partner under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018! Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna, beskriver hur viktigt och kul det är när flerföretag väljer att engagera sig för att möjliggöra två dagar av branschövergripande information, kunskap och nätverk. Med fler erfarenheter, synpunkter och kompetenser skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla, avslutar Sara.  …

Läs mer

Kommer statens och kommunernas roll inom markpolitiken att förändras ? Vilka reformer önskas och vad säger politikerna?

Uno Jakobsson och Lennart Sjögren talar på #sbdagarna2018 Handläggningstider hos statliga myndigheter och kommuner upplevs långa och konsekvenser av de långa handläggningstider blir att bostadsbyggen och företagsetableringar bromsas. Kraven på förenklingar och ändrade roller förs fram samtidigt samtidigt som digitaliseringen av samhällsbyggandets olika myndighetsprocesser skapar nya möjligheter . Krav finns på effektivare förvaltning av gemensamma funktioner som t…

Läs mer

Terese Bengard talar under #sbdagarna2018

Bilden av landsbygden – vem bestämmer över den? Terese kommer att prata om bilden av landsbygden och hur den påvekar både beslutsfattande och synsätt samt ifrågasätta en del myter och sanningar om landsbygden. Terese Bengard är nummer 10 på Lands lantislista. Född i Skellefteå och bosatt i Hammarstrand i Ragunda kommun, där hon också varit…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Staffan Schartner som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Byggemenskaper får kalkylen att gå ihop – även på landsbygden! Staffan förklarar vad byggemenskaper är och vad de kan vara bra till med en särskild fördjupning på platser där det är svårt med kommersiellt byggande Staffan Schartner har utbildning i arkitektur och engineering mgmt från Stockholm, Århus, Wien och Rochester MI. Han har tidigare arbetat…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Niclas Elfström som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Som i stort sett alla andra branscher så står även fastighetsbranschen inför en stor förändring som bl.a. drivs av helt ny teknologi. Stora delar av hur förvaltning, drift och service utförs kommer att förändras radikalt. Vidare finns det många och farliga risker med digitaliseringen som behöver belysa. Så den stora frågan som detta talarpass kommer…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Henrik Franzén som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Grannen har stängt av din väg – hur gör du? Särskild handräckning i ljuset av Högsta domstolens dom från december 2017. Henrik Franzén är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri (LTH – Lunds Tekniska Högskola (2004-2008)) där hans examensarbete hette ”Olovligt hinder på enskilda vägar” som berör hans presentation. Efter examen arbetade Henrik som förrättningslantmätare och från…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Linda Jonsson som talare på #sbdagarna2018!

Bostadsbehovet är stort men bostadsbyggandet minskar, i en högkonjunktur. Kreditrestriktionerna har redan sänkt bostadsbyggandet på konstgjord väg och för dörren står en lågkonjunktur. Hur kommer höstens riksdagsval att påverka branschen? Vad kan vi egentligen förvänta oss av bostadsbyggandet framöver? Linda Jonsson arbetar för Veidekke Sverige och utgör en del av deras bostadspolitiska expertteam. Linda skriver…

Läs mer

Vi presenterar Emma Eriksson & Tomas Vesterlin som talare på #sbdagarna2018!

Vi som arbetar med markexploateringar har länge levt med de förutsättningar som följer av en stigande marknad. Parternas fokus har ofta riktats mot affären som sådan medan vissa avtalsmoment har befunnit sig i skuggan. I dag möter vi nya förutsättningar. Under passet ser vi till de moment i exploaterings- och markanvisningsavtal som får särskild betydelse…

Läs mer

Släng inte ut idrottsbarnet med miljonprogramsvattnet- Mattias Hjelmberg skriver i Samhällsbyggarbloggen!

”Allt som människor behövde skulle finnas här och mycket lite av det som de inte behövde… Vad behövde då människorna? Kommunala fotbollsplaner behövde de, så att alla barn som ville fick spela. Kommunala elljusspår att motionera i. Kommunala simhallar, kommunala ishockeyrinkar och bandybanor, kommunala bibliotek. Kommunala lokaler att träffas i för att öva sig i…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Lars Dahlborg som talare under #sbdagarna2018!

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott? Genusperspektivet är en viktig faktor som bland annat Boverket uppmärksammat. Hur sparar man energi samtidigt som man skapar trygga utomhusmiljöer? Smart teknik – fallgropar och möjligheter. Hur gestaltar vi platser så att det blir lätt att orientera sig på kvällen? Vad kommunicerar ljuset?…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Kajsa Crona som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Slå Rot är bostadshuset som utmanar och leder vägen mot hållbart bostadsbyggande, ett projekt där Kajsa Crona var ansvarig arkitekt. I Slå Rot möter den senaste tekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter. Miljömålen har varit höga och tillsammans har man skapat en byggnad som kommer rymma blandade lägenhetstyper med…

Läs mer

Vi presenterar Jorunn Rådberg som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Genom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. I samverkan med boende och andra aktörer är det möjligt att stärka det sociala kapitalet, stärka medborgarna, öka tryggheten samt bidra till nätverk och ett bättre rykte. En lönsam satsning som gynnar alla parter; samhället, de…

Läs mer

Vi presenterar Carolina Gustavsson som talare på #sbdagarna2018!

Carolina Gustavsson är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt. Carolina talar om “Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt” under samhällsbyggnadsdagarna. – Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Maria Pleiborn som talare på #sbdagarna2018!

Alla känner nog till att vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige. Frågan är hur många vi egentligen behöver. Boverket har regeringens uppdrag att årligen beräkna behovet. Här levereras en kritisk analys kring Boverkets beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet i Sverige. Hur beräknas behovet? Är det rimliga antaganden och resultat? Hur används resultatet? Är det ett…

Läs mer

Studiebesök Slussen 3/10 i samband med SB-dagarna

Vad händer med byggandet av nya Slussen? I programmet för Samhällsbyggnadsdagarna 2018 ingår ett besök på Slussen onsdagen den 3 oktober klockan 10:00. Ett sällsynt tillfälle att i detalj få höra mer om ett av Sveriges centralaste projekt. Anna-Karin Hughes Cambry från Stockholmsstad redovisar bl.a.: tidsplanen budget planer för trafik avstängningar ny plats för byte…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Gustav Källén som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

  Gustav har varit verksam på Svefa sedan 2009 med fokus på bolagets långsiktiga utveckling. Har i sedan 2013 rollen som Vice VD och arbetar dagligen med frågor som berör bolagets rådgivning, bl.a. som affärsområdeschef för bolagets Transaktionsrådgivning. Medlem i styrelsen för SFF sedan 2014 och ordförande mellan verksamhetsåren15/16 till 16/17. Har varit verksam inom…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Tobias Larsson som talare under #sbdagarna2018

  Tobias är chef för affärsutveckling inom Newsecs förvaltningsverksamhet. Tobias har arbetat i Stronghold-koncernen i 14 år och brottas mycket med frågor om digitalisering och hur Newsec och fastighetsbranschen ska möta morgondagens förväntningar och tekniska möjligheter. Tobias arbetade tidigare på Boston Consulting Group. Tobias Larsson talar om “Fastighetsförvaltning i en värld med uppkopplade byggnader” under…

Läs mer

Samhällsbyggarna presenterar Katrine Marcal som talare under #sbdagarna2018

  Katrine Marçal (tidigare Kielos) är journalist för Dagens Nyheter baserad i Storbritannien. Hennes bok Who Cooked Adam Smith’s Dinner? är översatt till sjutton språk och utsågs till en av årets böcker av tidningen The Guardian 2015. Katrine Marçal är en rutinerad moderator och föreläsare som leder paneldebatter och seminarier samt gör längre fördjupande intervjuer…

Läs mer

Talaren Jonas Lindström skriver i Samhällsbyggarbloggen

Så här års brukar Stockholmstidningarna tipsa om de bästa uteserveringarna och var det är bäst solläge och så vidare. Det märkliga är att de varje år tror att staden slutar vid tullarna. Stockholm är som bekant grovt uppdelat i innanför eller utanför tullarna och när tidningarna tipsar om uteserveringar är det så gott som bara…

Läs mer

Vi presenterar Magnus Meyer som Huvudtalare på Samhällsbyggnadsdagarna

  Magnus Meyer är VD för WSP och kommer under Samhällsbyggnadsdagarna tala om trender och perspektiv på urban utveckling. Dagens samhällsbyggande blir allt mer komplext, och infrastruktur och andra samhällsfunktioner utnyttjas till bristningsgränsen – samtidigt som de måste renoveras, förnyas och utökas. Att hitta nya metoder för att underhålla och utveckla framtidens städer är därför av…

Läs mer

Vem driver städernas digitala utveckling? Talaren Christoffer Börjesson skriver på Samhällsbyggarbloggen

Att samhällets och städers utveckling och utformning drivs av den digitala utvecklingen är alla överens om. Individers aktiviteter lämnar redan idag inte bara digitala spår via webbläsaren, utan även ute i den fysiska gatubilden.  Informationsåldern har gjort det möjligt att spåra nästan all data om människors aktiviteter via t.ex. buss, taxi, lånecyklar, bilar och t.o.m. från…

Läs mer

Vi presenterar Carl Zide som talare på Samhällsbyggnadsdagarna

Carl Zide är chef för Loop Rocks – Sveriges största marknadsplast för återanvändning och försäljning av stenmaterial, grus, sand, jord och fyllnadsmassor. Loop Rocks växer i snitt 10% per månad och idag så används appen av 10 000-tals större och mindre byggföretag, entreprenörer och transportföretag. Innan Carl Zide började på Loop Rocks så jobbade han på…

Läs mer

Vi presenterar Mats Snäll & Maria Petrusson som nya talare

  Lantmäteriet tänjer på gränserna genom innovation Lantmäteriet arbetar brett med digitalisering och transformation. Verksamheter som att bilda fastigheter, fastställa ägande, skapa inteckningar och rättigheter i fastigheter samt att försörja samhället med ibland livsavgörande geografisk lägesinformation måste fungera i alla tider, alla tider på dygnet, och det ställer stora krav på utvecklingen och digitaliseringen. Innovationen…

Läs mer

Avslutningsmiddag på Berns!

SB-dagarnas avslutningsmiddag på Berns! Den 2 oktober avslutas SB-dagarna med galamiddag i Berns lokaler mellan 19.00-00.00 Kvällen leds av konferenciern Julia Bendelin (t.v i bilden) Julia Bendelin har varit företagare, VD, arbetsgivare och reklambyråchef i snart 20 år och har under alla år varit en ofta anlitad moderator och konferencier, särskilt under Almedalsveckan och olika…

Läs mer

SB-dagarna 2018 Talare

Ni har väl inte missat våra än så länge 36 talare! Bland talarna för årets event som går av stapeln den 1 oktober har vi representanter från hela Sverige, med yrkesroller som VD, Hållbarhetschefer, strateger, stadsutvecklare, arkitekter, ljusdesigners, ekonomer, journalister, jurister, ingenjörer, utredare och allt där emellan! Läs gärna mer om våra talare och deras…

Läs mer

Våra moderatorer till Samhällsbyggnadsdagarna 2018!

Samhällsbyggarna presenterar stolt våra 17 moderatorer till sb-dagarna 2018! Under Samhällsbyggnadsdagarna som går av stapeln mellan den 1-2 oktober 2018 erbjuder vi 8 parallella spår inom samhällsbyggnad. Våra moderatorer kommer att leda presentationerna inom respektive spår mellan den 1-2 oktober. Mer om programmet för dag 1 och dag 2 finner du via länken. Programmet fylls på…

Läs mer

Ny partner – Svensk Byggtjänst

Samhällsbyggarna presenterar stolt Svensk Byggtjänst som vår partner under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018! Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna, beskriver hur kul och viktigt det är när fler och fler företag väljer att engagera sig för att möjliggöra två dagar av branschövergripande information, nätverk och kunskap. Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart…

Läs mer

Ny talare – Rolf Simón

Rolf Simón, auktoriserad fastighetsvärderare för Forum Fastighetsekonomi AB, har under cirka 30 år arbetat med värdering i samband med intrångssituationer. Han anlitas av såväl stat, kommun samt olika typer av fastighetsägare. Under Samhällsbyggnadsdagarna, dag 2, kommer Simón att tala om aktuella rättsfall inom fastighetsekonomi. Vilka är de viktigaste domarna från det senaste året inom fastighetsekonomi?  

Läs mer

Ny talare – Bo Nordlund

Bo Nordlund tituleras som Tekn. dr samt redovisnings- och värderingsspecialist med inriktning mot fastigheter/fastighetsföretag. Nordlunds bakgrund är bland annat som aukt revisor, fastighetsanalytiker på bank samt tidigare ledamot i FARs Policygrupp för redovisning.  Han kommer att tala om aktuella redovisningsregler med koppling till fastighetsvärdering under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018. Det händer ständigt saker i redovisningsvärlden. Nya IFRS-regler…

Läs mer

Blogg

Samhällsbyggarbloggen är en portal för att förmedla och utbyta kunskaper inom Samhällsbyggnadssektorn. På Samhällsbyggarna vill vi se en ökad samverkan, mer goda idéer och fler kloka huvuden som slås ihop. Ja inte bokstavligt då, men vi vill att att fler berättar om sina dagliga utmaningar och möjligheter. Vi vill låta fler komma till tals. Därför har vi startat Samhällsbyggarbloggen och numera har bloggen över 9 000 unika läsare varje månad!

Är du en samhällsbyggare eller planerare som sitter inne med idéer som du vill dela med dig av? Välkommen att höra av dig med din text till info@samhallsbyggarna.org!

Podcast

Samhällsbyggarpodden är en podcast som riktar sig till alla som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. I podcasten intervjuas intressanta och aktuella personer som delar med sig av sina erfarenheter och idéer.

Podcasten görs av Vilhelm Nord, Verksam inom fastighetsbranschen i Stockholm i samarbete med Samhällsbyggarna och Hifab.

Mediepartner

Tidskriften Betong - den kreativa byggtidskriften syftar på att samla och skapa ett informationsflöde, mer specifikt om allt som rör betongsektorn, för berörda inom samhällsbyggnadsbranschen. Tidskriften är utformad utifrån de tre ledorden: Tyngd, Stolthet och Kreativitet. Tillsammans utgör dessa Betong.

Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer nu med sex nummer per år.

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig