Natali Phalén

generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

natli_p

Så bygger vi bort korruptionen - Ett anförande om affärsetik i samhällsbyggnadssektorn baserat på en undersökning med 6 000 chefer verksamma i sektorn

Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). Innan Natali kom till IMM var hon verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.
Natali har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har också i övrigt praktiskt arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Samhällsbyggnadssektorn är ofta utpekad som den mest problematiska för korruption. Svarta löner, mutor, bedrägeri, arbetsmiljöbrott, utpressning, osanna fakturor och olagligt boende förekommer i branschen. Genom olika åtgärder har det blivit svårare att korrumpera. Den 9 december 2015 lanserades exempelvis Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK). Men det räcker inte. 2018 var 36 procent av mutbrottsdomarna hänförliga till samhällsbyggnadssektorn. Enligt uppskattningar från OECD beräknas 10–30 procent av offentligt finansierade upphandlingsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn gå förlorat till följd av korruption.

Hur ser korruptionsproblemet i samhällsbyggnadssektorn ut just nu?
För att få svar på den frågan har branschföreningen Byggcheferna tagit hjälp av Institutet Mot Mutor (IMM) och undersökningsföretaget Novus för att göra en undersökning bland chefer på alla nivåer i hela sektorn. Svaren offentliggörs för första gången i september.
Chefer har i kraft av sina mandat och befogenheter centrala roller för att förändra, bidra till en bra företagskultur och fatta beslut som präglas av god etik. Men hur ser deras förutsättningar ut? Hur bra på att förebygga korruption och oegentligheter är företagen i sektorn i dag? Hur vanligt är det att sektorns chefer ser eller själva är i närheten av misstänkt korruption? Anser chefer på alla nivåer att man tryggt och utan att riskera problem för egen del vågar anmäla misstankar? Hur agerar företagen när det gäller ansvaret för hela leverantörskedjan?

Under anförandet redovisar Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel vad cheferna i undersökningen svarat. Natali Phalén, generalsekreterare på IMM, beskriver fyra vanliga företagskulturer som är problematiska för att få bukt med korruption och mutor. Baserat på undersökningens resultat redogör de för i vilken utsträckning dessa företagskulturer finns i svenska samhällsbyggnadsföretag. De ger också konkreta förslag på vad chefer och företagsledningar bör göra för att bygga sunda kulturer där korruption har svårt att få fäste.
Frågeställningar de tar upp är exempelvis:

- Vad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur?

- Vilka krafter i en verksamhet driver risker för mutor och korruption?

- Vilka krav kan ställas på ledning och chefer att faktiskt förstå var riskerna finns och konsekvenserna av sitt eget agerande? Vad krävs av ledarskapet för att motverka osunda krafter och felaktiga incitament? Vågar vi ta bort en framgångsrik chef som levererar på en hög nivå men som agerar oetiskt?

- Leder det stora behovet av nya bostäder och byggprojekt till att det ses mellan fingrarna på en del av de brott som begås?

Onsdag 2 oktober

14.40-15.00

SPÅR

Huvudspår

PLATS

A1

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment