Samhällsbyggarna presenterar Lars Dahlborg som talare under #sbdagarna2018!

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott? Genusperspektivet är en viktig faktor som bland annat Boverket uppmärksammat. Hur sparar man energi samtidigt som man skapar trygga utomhusmiljöer? Smart teknik – fallgropar och möjligheter. Hur gestaltar vi platser så att det blir lätt att orientera sig på kvällen? Vad kommunicerar ljuset?…

Samhällsbyggarna presenterar Kajsa Crona som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Slå Rot är bostadshuset som utmanar och leder vägen mot hållbart bostadsbyggande, ett projekt där Kajsa Crona var ansvarig arkitekt. I Slå Rot möter den senaste tekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter. Miljömålen har varit höga och tillsammans har man skapat en byggnad som kommer rymma blandade lägenhetstyper med…

Vi presenterar Jorunn Rådberg som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Genom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. I samverkan med boende och andra aktörer är det möjligt att stärka det sociala kapitalet, stärka medborgarna, öka tryggheten samt bidra till nätverk och ett bättre rykte. En lönsam satsning som gynnar alla parter; samhället, de…

Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektorDen 25 april lämnades färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor över till regeringen. 68 företag och organisationer genom hela värdekedjan har skrivit under färdplanen och nu tar Sveriges Byggindustrier initiativet till att samordna implementeringen av den i hela värdekedjan. För att det ska lyckas krävs det samverkan genom…

Vi presenterar Carolina Gustavsson som talare på #sbdagarna2018!

Carolina Gustavsson är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt. Carolina talar om “Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt” under samhällsbyggnadsdagarna. – Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna…

Samhällsbyggarna presenterar Maria Pleiborn som talare på #sbdagarna2018!

Alla känner nog till att vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige. Frågan är hur många vi egentligen behöver. Boverket har regeringens uppdrag att årligen beräkna behovet. Här levereras en kritisk analys kring Boverkets beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet i Sverige. Hur beräknas behovet? Är det rimliga antaganden och resultat? Hur används resultatet? Är det ett…

Studiebesök Slussen 3/10 i samband med SB-dagarna

Vad händer med byggandet av nya Slussen? I programmet för Samhällsbyggnadsdagarna 2018 ingår ett besök på Slussen onsdagen den 3 oktober klockan 10:00. Ett sällsynt tillfälle att i detalj få höra mer om ett av Sveriges centralaste projekt. Anna-Karin Hughes Cambry från Stockholmsstad redovisar bl.a.: tidsplanen budget planer för trafik avstängningar ny plats för byte…

Dag 2 Klimatpåverkan av anläggningsbyggande

Klimatpåverkan av anläggningsbyggandePasset belyser hur stor klimatpåverkan anläggningsbyggandet i Sverige står för. I byggprocessen, där främst anläggningsbyggandet står för stor klimatpåverkan, har beställarna och sättet att upphandla projekt avgörande betydelse för hur projekten utformas, vad konsulter projekterar och för hur entreprenörerna genomför arbetet. Vad är Trafikverket villigt att göra nu och vad kan entreprenörerna prestera…

Samhällsbyggarna presenterar Gustav Källén som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

  Gustav har varit verksam på Svefa sedan 2009 med fokus på bolagets långsiktiga utveckling. Har i sedan 2013 rollen som Vice VD och arbetar dagligen med frågor som berör bolagets rådgivning, bl.a. som affärsområdeschef för bolagets Transaktionsrådgivning. Medlem i styrelsen för SFF sedan 2014 och ordförande mellan verksamhetsåren15/16 till 16/17. Har varit verksam inom…