Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong och adjungerad professor KTH

malin_lö

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag

Idag finns det ett stort behov av att bygga nytt för att rusta Sverige för fler invånare. Parallellt är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med en rad andra aktörer från värdekedjan tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen 2018. Färdplanens vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. På kort sikt har betongbranschen satt upp målet att klimatpåverkan från betong till husbyggnation ska halveras inom fem år.

Klimatförbättrad betong finns redan idag med upp till halverad klimatpåverkan beroende på konstruktion. Där den klimatförbättrade betong har den konventionella betongens alla fördelar som hållfasthet, beständighet, den kan varken mögla eller brinna och är helt återvinningsbar. För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att bygga resurseffektivt genom att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede ha en nära dialog med hela värdekedjan med konstruktör, arkitekt, entreprenör och beställare inför nybyggnation. Här finns ett stort behov av informations- och kunskapsspridning men också behov av krav som ger ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong istället för konventionell betong. Svensk Betong har tillsammans med medlemsföretagen tagit fram en vägledning som beskriver hur betong kan klimatförbättras utifrån de förutsättningar och de betongkvaliteter som är vanliga inom betongbyggande idag.

Malin Löfsjögård är VD för branschorganisationen Svensk Betong och adjungerad professor vid KTH. Malin är också styrelseordförande för VTI (Väg-och transportforskningsinstitutet). Tidigare har Malin bland annat varit kommunpolitiker, riksdagsledamot och ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som granskade och följde upp Trafikverkets produktivitetsarbete. Hon har en bakgrund som civilingenjör väg- och vatten från KTH och forskare vid CBI Betonginstitutet där hon disputerat på en avhandling om betongbeläggningar. Hon har även varit anställd som enhetschef vid Trafikkontoret Stockholms stad och ansvarade då för ytterstadens gatudrift och underhåll.

13 oktober

13.00-13.45

SPÅR

E: Hållbart byggande

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment