Per Nyström

Arkitekt SAR/MSA & Partner och ansvarig energi, Gatun Arkitekter

Per Nyström

Från periferi till central

- Form som funktion för kretslopp och förnybar energi

I takt med att samhällen växer och hela industriområden inkorporeras i stadsbebyggelsen har gestaltningen av våra byggnader som levererar energi, lagrar data och raffinerar bioråvaror blivit lika viktig som den var i industrialismens begynnelse. Dessa fastigheter utgör ofta viktiga samhällsfunktioner och ska kunna fungera och leverera även under speciella omständigheter, som till exempel vid en pandemi. För klimatomställningen har de en avgörande roll då miljöpåverkan från olika energislag är av stor betydelse.
Idag finns inte längre dessa byggnader i vår periferi utan blir mer centralt lokaliserade i våra samhällen. Arkitektens roll är både komplex och viktig i dessa typer av projekt för att få alla funktioner på plats, samtidigt som klimatpåverkan och avtrycket från byggnation och verksamhet ska vara så lågt som möjligt.

Under passet belyser vi hur vi med arkitektoniska redskap tydliggör respektive industris process, förankrar byggnadernas centrala roll och samhällsfunktion, resonerar kring hur digitaliseringen påverkar funktioner och möjligheter, samt hur vi ska säkra leveranser av den energi som vi är beroende av även framöver.

Per Nyström är partner på Gatun Arkitekter och har sedan 90-talet arbetat som ansvarig arkitekt i projekt för ett flertal större energi- och kretsloppsanläggningar och brinner för kraftvärme och biobränslen. Varje plats och projekt är unikt och ger därmed speciella möjligheter att plocka fram den enskilda anläggningens specifika karaktärsdrag. Målsättningen är att skapa en anläggning “i tiden”, som ska hålla “över tid” och som åldras på ett värdigt sätt.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment